புதுச்சேரி அரசு
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை

GOVERNMENT OF PUDUCHERRY

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

  முகப்பு திட்டங்கள் கழகம் விடுதி

தொடர்பு கொள்ள

 
 
இயக்குநரகம் மற்றும் துணை அலுவலகங்களின் முகவரி
 

வ. எண்.

அலுவலகத்தின் முகவரி
தொலைபேசி

1

இயக்குநர், 
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை,
புது சாரம் (LIC வளாகம் அருகில்), 
காமராஜர் சாலை,
புதுச்சேரி 
 

0413-2244964 (Per)
0413-2242621
0413-2244964 (FAX)

2

துணை இயக்குநர் (மகளிர் நலம்), 
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை,
புது சாரம் (LIC வளாகம் அருகில்), 
காமராஜர் சாலை,
புதுச்சேரி 
 

0413-2242621

3

துணை இயக்குநர் (சமூக பாதுகாப்பு), 
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை,
புது சாரம் (LIC வளாகம் அருகில்), 
காமராஜர் சாலை,
புதுச்சேரி 
 

0413-2246940

4

திட்ட அதிகாரி, 
ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் நலத்திட்டக் குழுமம், 
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை,
புது சாரம் (LIC வளாகம் அருகில்), 
காமராஜர் சாலை,
புதுச்சேரி 
 

0413-2242621

5

குழந்தைகள் நலத்திட்ட அதிகாரி, 
ஒ.கு.ந.தி. திட்டம் I, 
ஜி.கே. மூப்பனார் வணிக வளாகம், 
வில்லியனூர், 
புதுச்சேரி 
 

0413-2666184

6

குழந்தைகள் நலத்திட்ட அதிகாரி, 
ஒ.கு.ந.தி. திட்டம் III, 
எண். 1, முதல் குறுக்கு, 
சொர்ணா நகர், 
அரியங்குப்பம், 
புதுச்சேரி 
 

0413-2601934

7

குழந்தைகள் நலத்திட்ட அதிகாரி, 
ஒ.கு.ந.தி. திட்டம் IV, 
எண். 38, மகாத்மா காந்தி வீதி, 
முத்தியால்பேட்டை, 
புதுச்சேரி
 

0413-2239430

8

குழந்தைகள் நலத்திட்ட அதிகாரி, 
ஒ.கு.ந.தி. திட்டம் V, 
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை வளாகம் ,
புது சாரம் (LIC வளாகம் அருகில்), 
காமராஜர் சாலை,
புதுச்சேரி 
 

0413-2244785

9

குழந்தைகள் நலத்திட்ட அதிகாரி, 
ஒ.கு.ந.தி. திட்டம் II, 
பெருந்தலைவர் காமராஜர் வளாகம், 
அன்னம்மாள் சத்திரம், 
காரைக்கால்
 

04368-223614

10

நல அதிகாரி, 
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை,
மண்டல நிர்வாக அலுவலக வளாகம், 
மாஹே
 

0490-2332560

11

நல அதிகாரி, 
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை,
மண்டல நிர்வாக அலுவலக வளாகம், 
ஏனாம்

0884-2321263

 

பின்