புதுச்சேரி அரசு
மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை

GOVERNMENT OF PUDUCHERRY

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

  முகப்பு திட்டங்கள் கழகம் விடுதி

தொடர்பு கொள்ள

 
 
 
இத்துறையால் நடத்தப்படும் விடுதிகள்/நிறுவங்கள்
 
 

வ. எண்.

நிறுவத்தின் பெயர்

முகவரி

1.

பணிபுரியும் மகளிர்க்கான தங்கும் விடுதி
காப்பாளர், 
பணிபுரியும் மகளிர்க்கான தங்கும் விடுதி, 
இராஜாஜி நர், 
லாசுப்பேட்டை, 
புதுச்சேரி.  

 

புதுச்சேரி மகளிர் மற்றும் ஊனமுற்றோர் மேம்பாட்டுக் கழகத்தால் நடத்தப்படும் விடுதிகள்/நிறுவங்கள்

 
 

வ. எண்.

நிறுவத்தின் பெயர்

முகவரி

1.

பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி

காப்பாளர், 
பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி, 

எண். 45, சித்தன்குடி மெயின் ரோடு

புதுச்சேரி-605011

போன் : 0413-2244460

2.

பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் 
விடுதி
காப்பாளர், 
பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி,

எண்: 84, சுந்தரமேஸ்திரி தெரு,

குயவர்பாளையம், புதுச்சேரி

போன் : 0413-2245773  

3.

பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி

காப்பாளர், 
பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி,

எண்: 1, முதல் குறுக்குத்தெரு,

பெருமாள்ராஜா தோட்டம்,

ரெட்டியார்பாளையம், புதுச்சேரி

போன் : 0413-2291256 

4.

குழந்தைகள் காப்பகம்

காப்பாளர், 
குழந்தைகள் காப்பகம்,

எண்: 84, சுந்தரமேஸ்திரி தெரு,

குயவர்பாளையம்,

புதுச்சேரி

போன் : 0413-2245773 

5.

பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி

காப்பாளர், 
பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி,

எண். 1, டோமின் தெரு,

பயணிகள் மாளிகை,

காரைக்கால்

போன் : 04368-221550

 

6.

பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி

காப்பாளர், 
பணிபுரியும் மகளிர் மற்றும் மாணவியர் விடுதி,

எம்.எம்.சி-IV/1558, லாக்லேடு அன்னவத்கல் தேசம்,

மாகி அம்சம் தேசம்,

மாகி

புதுச்சேரி மாநிலம்

போன் : 0490-371307

 

 

பின்